Logo Łaskarzew

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 775
W sumie: 167831

News

News zdjęcie id 158

Wybory Ławników na kadencję 2016-2019

27.09.2018

WYBORY ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2016-2019Nabór kandydatów na ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach wystąpił do Rady Miasta Łaskarzew z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2016-2019.

 

Rada Miasta winna dokonać wyboru:
• 2 ławników – do Sądu Rejonowego w Garwolinie,
 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach.Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.Kto nie może być ławnikiem?

 

Ławnikami nie mogą być:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.Jak zgłosić kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a*) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami**) stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

*) Art. 55 ust. 2a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
1)   posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2)   odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3)   posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4)   posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5)   posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6)   posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
-   w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami,[…] zwany dalej "lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej".

 

**) Wymogi te opisane są w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Zgodnie z tym rozporządzeniem: do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 


Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.Informacje dodatkowe

• Rada Miasta zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu, czyli po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miasta stwierdza w drodze uchwały.

 

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
• przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego)
albo
• złożyć na sekretariacie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew


w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Kiedy odbędą się wybory ławników?

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 r. na sesji Rady Miasta.

Stosowna uchwała Rady Miasta o wyborze ławników zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Łaskarzewie.

 

Co się dzieje ze złożonymi dokumentami po wybraniu ławników?

Po przeprowadzeniu wyborów:

• Rada Miasta przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji,

• podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów,

• w przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miasta w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa wyżej.

 

Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można w Sekretariacie Urzędu Miasta Łaskarzew:
• telefony: 25 684 52 50
• Urząd Miasta Łaskarzew, I piętro, pok. 9

 

pliki do pobrania

Burmistrz Zaprasza

<p>Burmistrz Miasta Łaskarzew</p><p>mgr Anna Laskowska</p>

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Anna Laskowska

przyjmuje interesantów

we wtorki i czwartki

w godzinach od 10.00 do 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.